รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน เม.ย.67

เลขที่หนังสือ
0010.34/982
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน เม.ย.67 ( ภายใน 10 พ.ค.67)