โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 224 หน่วย ผ่านระบบ microsoft teams

ลงวันที่