โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการบัญชีเกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการใบสั่ง (Police Ticket Management : PTM) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลงวันที่

 พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์  อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการบัญชีเกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการใบสั่ง (Police Ticket Management : PTM) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวิทยากรจาก ศทก. กองการเงิน และ กองบัญชี มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการตำรวจกองบัญชี ณ ห้องประชุมกองบัญชี ชั้น 5 อาคาร 5 ตร.

หัวข้อการบรรยาย

  • ภาพรวมระบบบริหารจัดการใบสั่ง (Police Ticket Management : PTM
  • แนวทางด้านการเงินการบัญชี กับ ระบบบริหาร จัดการใบสั่ง (Police Ticket Management : PTM)
  • ปัญหาและข้อสังเกตจากหน่วยผู้ปฏิบัติ และ แนวทางการตรวจสอบทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ ระบบบริหารจัดการใบสั่ง