การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ

เลขที่หนังสือ
0010.32/2657
ลงวันที่

หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/2657 ลง 4 ก.ค. 61 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561