กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง.

เลขที่หนังสือ
0010.32/1451
ลงวันที่

หนังสือ ตร.ที่ 0010.32/1451 ลง 20 ก.ค. 61 เรื่อง กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินการ ภายในวันที่ 15 ส.ค. 61