ประชุมหารือข้อมูลรายงานการเงินโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

ลงวันที่

วันที่ 7 มี.ค.65 พล.ต.ต.วิชัย ศรีศีลศิริกุล ผบก.กช. ประชุมหารือข้อมูลรายงานการเงินโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ร่วมกับ สตง.,
กองตำรวจสื่อสาร และกองการเงิน ณ ห้องประชุม กองบัญชี โดยมี นายสมชาย พิทยวรเจริญ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ เป็นประธาน