หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/3581 ลง 17 ธ.ค.61 เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตร.