ข่าว

Default post thumbnail

การจัดทำแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การจัดทำแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (บช.ทท., ภ.9, สตม. บช.ปส. สพฐ.ตร. และ รพ.ตร.) ส่งข้อมูลให้ กช. ภายในวันที่ 22 มิ.ย.64
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม., บช.น. และ บช.ทท.)
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.64

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 พ.ค. 64

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 504 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.64