เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบัญชีแยกประเภท

เลขที่หนังสือ
0010.32/956
ลงวันที่

หนังสือ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/956 ลง 12 ก.ค. 61 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบัญชีแยกประเภท ประกอบการจัดทำข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยภาครัฐ