เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้กับข้าราชการตำรวจหน่วยงานผู้เบิก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561