แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องที่ 1-3

เลขที่หนังสือ
0010.33/5586
ลงวันที่

แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องที่ 1-3