แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปิดหน่วยเบิกจ่าย (12.10.2010)

ลงวันที่

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบGFMISกรณีการปิดหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมเดียวกันและการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบGFMIS(12.10.2010)