ข่าวสารกองบัญชี

Default post thumbnail

กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร.

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.65

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.65

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 พ.ค. 65

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 31 พ.ค. 65 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 243 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)