ระเบียบการ

Default post thumbnail

คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
Default post thumbnail

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561

Default post thumbnail

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

Default post thumbnail

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลัง

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์