ขอข้อมูลเพื่อวิเคราะห์รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เลขที่หนังสือ
กช. 0010.32/2245
ลงวันที่

ขอข้อมูลเพื่อวิเคราะห์รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566