การดำเนินการตามข้อเสนอแนะรายงานการเงินรวมภาครัฐ

เลขที่หนังสือ
0010.322/5017
ลงวันที่

หนังสือ ตร. ที่ 0010.322/5017 ลง 21 พ.ย. 60 เรื่อง การดำเนินการตามข้อเสนอแนะรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559