การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร.

เลขที่หนังสือ
0010.33/ว15
ลงวันที่

1.หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/ว15 ลง 9 มิ.ย.63 เรื่องการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร. กำชับให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการตามหนังสือ ดังนี้

   1.1 หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการตามหนังสือ ตร .ที่ 0010.33/ว67 ลง 8 พ.ย.62

   1.2 บช.และหน่วยงานผู้เบิกดำเนินการตามหนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/ว2 ลง7 ม.ค.63

2.รวมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS  ตัวอย่างการปรับปรุงบัญชี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง