คู่มือปฏิบัติการด้านบัญชี

Default post thumbnail

การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร.

1.หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/ว15 ลง 9 มิ.ย.63 เรื่องการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร. กำชับให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการตามหนังสือ ดังนี้ 1.1
Default post thumbnail

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปิดหน่วยเบิกจ่าย (12.10.2010)

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบGFMISกรณีการปิดหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมเดียวกันและการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบGFMIS(12.10.2010)