การบันทึกรายการทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณ เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายรถหรือการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้รถเคลื่อนและค่าดูแลรักษารถ

เลขที่หนังสือ
0010.32/3964
ลงวันที่

การบันทึกรายการทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายรถหรือการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้รถเคลื่อนและค่าดูแลรักษารถ