การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ New GFMIS Thai