การปรับปรุงรายการทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง การปิดบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการจัดทำรายงานการเงินของ ตร.