การปรับปรุงรายการทางบัญชี (21.09.2010)

ลงวันที่

การปรับปรุงรายการทางบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2553ของตร.(21.09.2010)