การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai

เลขที่หนังสือ
ตามหนังสือ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/2210
ลงวันที่

การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS  Thai