ขอข้อมูลเพื่อประกอบการขออนุมัตินำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS

เลขที่หนังสือ
0010.32/191-192
ลงวันที่

ขอข้อมูลเพื่อประกอบการขออนุมัตินำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS (บช.ตชด. ภ.4 - 6 ภ.8 - 9 บช.ส. บก.ป. และ บก.สส.) ส่ง กช. ภายในวันที่ 7 ก.พ. 62