ขอทราบข้อมูลของบัญชีเงินฝากคลัง บัญชีเงินรับฝากอื่น

เลขที่หนังสือ
0010.322/39
ลงวันที่

หนังสือ กช. ที่ 0010.322/39 ลง 11 ม.ค. 61 เรื่อง ขอทราบข้อมูลของบัญชีเงินฝากคลัง บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันอื่น และบัญชีรายได้รอการรับรู้ พร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ ตร. ส่ง กช. ภายในวันที่ 8 ก.พ. 61