ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางบัญชี (22พ.ย.2553)

ลงวันที่

ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางบัญชีที่กรมบัญชีกลางตั้งข้อสังเกต*ภายในวันที่1ธ.ค.2553นี้(22พ.ย.2553)