ขอให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์หน่วยเบิกจ่ายในสังกัด ตร.

เลขที่หนังสือ
กช.0010.32/1489
ลงวันที่

ขอให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์หน่วยเบิกจ่ายในสังกัด ตร.