ขอให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ Open Chat “หน่วยเบิกจ่าย ตร.”