ข่าวจากฝ่ายบัญชี2กช. ด่วนที่สุด (update 9 ส.ค.53)

เลขที่หนังสือ
0010.331/ว 0046
ลงวันที่

ตามหนังสือ ตร. ที่ 0010.331/ว 0046 ลง 4 มิ.ย. 2553 ให้หน่วยงานผู้เบิกถือปฏิบัติตามสั่งการ ตร. อย่างเคร่งครัด โดยให้ดำเนินการโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ก.ค. 2553 และหนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.331/0742 ลง 6 ก.ค. 2553 ได้จัดส่งหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS จำนวน 2 เล่ม และ CD จำนวน 1 แผ่น เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

     ขณะนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลามาพอสมควร และจากการตรวจสอบบัญชีพักสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ตั้งแต่ 1 ต.ค.2552 จนถึง 31 ก.ค.2553 ยังคงมีหน่วยงานผู้เบิกที่มิได้ดำเนินการโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์ หรือดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ บัญชีพักสินทรัพย์สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระบบ GFMIS ไม่มีรายการคงค้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิก สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้จัด ทำบัญชีรายละเอียดพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ตามแบบบันทึกการโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นบัญชีสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย ส่งให้ กช.สงป. ภาย ในวันที่ 20 ส.ค. 2553 เพื่อจักได้นำเรียน ตร. พิจารณาสั่งการต่อไป