มาตราฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน

เลขที่หนังสือ
กค 0410.2/ว445
ลงวันที่

มาตราฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน