วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

เลขที่หนังสือ
กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1895
ลงวันที่

Download คู่มือวิธีปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ตามลิงค์นี้ค่ะ>>>https://drive.google.com/drive/folders/1cbt5C1e55HrQsolfrp8ShyuxEw8F64o…