ส่งข้อมูลให้หน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบแก้ไขงบทดลอง

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบแก้ไขงบทดลองที่บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของ กช.
ดาวน์โหลดไฟล์: