หนังสือ กช.ที่ 0010.322/354 ลง 15 มี.ค. 61

เลขที่หนังสือ
0010.322/354
ลงวันที่

หนังสือ กช.ที่ 0010.322/354 ลง 15 มี.ค. 61 เรื่อง ขอรายละเอียดของบัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 5101030101 และรหัสบัญชี 5101040202) เพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560