เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเงินและบัญชีของปีงบประมาณก่อนในระบบ New GFMIS Thai และข้อเสนอแนะของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Microsoft teams

เลขที่หนังสือ
หนังสือ กช. ที่ 0010.32/770
ลงวันที่

เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเงินและบัญชีของปีงบประมาณก่อนในระบบ New GFMIS Thai และข้อเสนอแนะของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Microsoft teams ในวันพุธที่ 19 เม.ย.66 เวลา 10.00 น.