เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เลขที่หนังสือ
หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/1295
ลงวันที่

เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตาม QR code ที่แนบ