เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตร.

เลขที่หนังสือ
0010.32/318
ลงวันที่

เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตร. ส่ง กช. ภายในวันที่ 31 ม.ค. 62 (ห้ามผัดส่ง)