แจ้งข้อมูลการตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้าง

เลขที่หนังสือ
0010.33/332
ลงวันที่

หนังสือ กช. ที่ 0010.33/332 ลง 9 มี.ค.61 เรื่อง แจ้งข้อมูลการตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 60