การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.2561 บชก., บช.ตชด., ภาค1-4

กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน มิ.ย.2561 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4 ) พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 ก.ค. 2561