กำชับการตรวจสอบบัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

เลขที่หนังสือ
สงป. ที่ 0010.32/3936
ลงวันที่

กำชับการตรวจสอบบัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า