ขอข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เลขที่หนังสือ
กช.ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1592-1603 และ 1605-1915
ลงวันที่

ขอข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562