ขอให้วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เลขที่หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/167
ลงวันที่

ขอให้วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดส่งข้อมูลให้ กช. ภายในวันที่ 17 ก.พ.64 (ห้ามผัดส่ง)