รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ก.พ.66

เลขที่หนังสือ
0010.34/450
ลงวันที่

การเร่งรัดรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ก.พ.66 (ภายในวันที่ 10 มี.ค.66)