การประเมินผล

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0010.33/1562
การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหน่วยงานผู้เบิกที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0010.33/428
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องที่ 1-3 0010.33/5883
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตร. 0010.33/154
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่องที่ 1-3 กช. 0010.33/1740
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. 0010.33/1929
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี พ.ศ.2553 กค 0423.3/ว 182
การประเมินผลด้านบัญชีบริหาร 0010.32/611
หนังสือ สงป.ที่ 0010.32/611 ลง 8 พ.ค. 61 เรื่อง การประเมินผลด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สงป. 0010.012/2068