ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.63 กช 0010.33/940
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 ที่ 0010.32/939
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.63 กช.0010.34/938
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 9 ก.ค.63) 0010.34/935
การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน 0010.32/2678
รายการคงค้าง ณ วันที่ 29 มิ.ย.63
แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง 0010.34/2549
รายการคงค้าง ณ วันที่ 22 มิ.ย.63
รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ 0010.32/2480
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม 0010.32/291
รายการคงค้าง ณ วันที่ 15 มิ.ย.63
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0010.32/2402
การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร. 0010.33/ว15
แจ้งข้อมูลการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร. 0010.33/ว15
รายการคงค้าง ณ วันที่ 9 มิ.ย.63
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0010.33/1562
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0010.33/1562
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 พ.ค. 63 0010.33/168
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.63 กช.0010.34/799
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 มิ.ย.63) 0010.34/797
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.63 กช.0010.33/794
รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 พ.ค.63
รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 พ.ค.63
รายการคงค้าง ณ วันที่ 12 พ.ค.63
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 10 พ.ค.63) 0010.34/667
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.63 0010.34/668
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.63 กช.0010.32/666
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.63 กช.0010.33/665
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 เม.ย.63 0010.33/140
การปรับปรุงบัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดเป็นบัญชีสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS 0010.33/1510