รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

เลขที่หนังสือ
สงป. ที่ 0010.32/1051
ลงวันที่

รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 (จำนวน 4 หน่วย ได้แก่ กง., รพ.ตร., กก.ตชด.14 และ บก.น.9)