หนังสือ กช.ที่ 0010.33/1267 ลง 14 ก.ย. 61 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร.

เลขที่หนังสือ
0010.33/1267
ลงวันที่

หนังสือ กช.ที่ 0010.33/1267 ลง 14 ก.ย.61 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร.