ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai (ภายในวันที่ 10 ต.ค.65 ) 0010.34.1963
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 0010.33/349
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่0010.32/5842
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐเพื่อการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Facebook Live 0010.32/1911
รายการคงค้าง ณ 26 กันยายน 2565
ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 ของ ตร. กช. ที่ 0010.32/1858
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 ของ ตร. เพิ่มเติม สงป. ที่ 0010.32/5264
การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการจัดทำรายงานการเงินของ ตร. หนังสือ ตร. ที่ 0010.32/4420
เรื่อง ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ บัญชีลูกหนี้้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ และบัญชีลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ณ วันที่ 30 ก.ย.65 0010.32/5157
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กช.ที่ 0010.34/443
ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๔
กำชับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/5080
การบันทึกรายการทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 หนังสือ สงป. ที่ 0010.32.5009
รายการคงค้าง ณ 12 กันยายน 2565
ขอเชิญประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/4807
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.65 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บ.ตร, ภ.6-.ภ.9, ศปก.ตร.สน.) กช. 0010.33/1713
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.65 (รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม., บช.น. และ บช.ทท.) กช. ที่ 0010.32/1707
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.65 (บช.ก.,บช.ตชด.,ภ.1-4) 0010.34/1705
รายการคงค้าง ณ 5 กันยายน 2565
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ส.ค. 65 0010.33/310
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai (ภายในวันที่ 10 ก.ย.65 ) 0010.34/1687
แนวทางปฏิบัติงานด้านมลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ
รายการคงค้าง ณ 29 สิงหาคม 2565
การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ก.ค.65 0010.33/4491
กำชับแนวทางการปฏิบัติ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0010.32/4490
รายการคงค้าง ณ 22 สิงหาคม 2565
ขยายเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 0010.34/375
กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต “สงป. รวมใจบริจาคโลหิต” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
รายการคงค้าง ณ 8 สิงหาคม 2565
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.65 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บช.ศ., บ.ตร., ฝรก., ภ.5 - ภ.9) กช. 0010.33/1475