ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รหัสงบกลาง สำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่ 4 เม.ย.65 เป็นต้นไป
กำชับการปรับปรุงรายการทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/1542
กำชับการนำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS ของสถานีวิทยุกระจายเสียง (ผบช.ตชด., ผบช.ภ.4, ผบช.ภ.5, ผบช.ภ.6, ผบช.ภ.8, ผบช.ภ.9, ผบช.ส., ผบก.ป., ผบก.กง. และ ผบก.สส.) หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/1524
กำชับการใช้ผังบัญชีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/1522
รายการคงค้าง ณ 28 มีนาคม 2565
กำชับการส่งใช้คืนเงินยืมของบัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/1450
รายงานเหตุล่าช้าสำหรับการส่งข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน ของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ให้ สตง. สงป. ที่ 0010.32/1399
รายการคงค้าง ณ 21 มีนาคม 2565
แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) หนังสือ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/551
ประชุมปิดตรวจเพื่อสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
กำชับการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานประจำปีให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/1292
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) หนังสือ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/534
แนวทางการบันทึกรายการบัญชีรายได้ค้างรับ ณ ตอนสิ้นปีงบประมาณ สงป. ที่ 0010.32/1041
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) หนังสือ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/514
รายการคงค้าง ณ 14 มีนาคม 2565
ซักซ้อมการบันทึกบัญชีแยกประเภทค่าเชื้อเพลิง สงป. 0010.33/1046
การตรวจสอบสินทรัพย์คงเหลือภาพรวม ตร. ณ วันที่ 30 ก.ย.64 สงป. 0010.33/1047
ส่งข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที 30 ก.ย.65 ของ ตร. 0010.32/156
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.65 0010.34/422
รายการคงค้าง ณ 7 มีนาคม 2565
ประชุมหารือข้อมูลรายงานการเงินโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
ประชุมหารือโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
ประชุมหารือแนวทางการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับตามเกณฑ์คงค้าง
ประชุมการจัดทำงบเต็มรูปแบบเงินรายรับสถานศึกษา/สถานพยาบาล
ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชี เคารพธงชาติ นที่ 7 ก.พ.65
รายการคงค้าง ณ 7 มกราคม 2565
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.65 0010.33/224
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ม.ค. 65 0010.33/43
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.65 0010.34/212
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 ก.พ.65 ) 0010.34/210