หนังสือแจ้งหน่วย

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
แนวทางการดำเนินการหลังการตรวจสอบพัสดุประจำปี การตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai กับทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วย ณ วันสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2566 0010.33/4767
ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เพื่อการจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0010.32-4552
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 สงป. ที่ 0010.32/4392
ขอเชิญประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กช. ที่ 0010.34/1845
การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย.66 0010.33/3706
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กช. 0010.311/1510
กำชับการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/3253
กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.65 ของ ตร. ตร. ที่ 0010.32/2425
เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเงินและบัญชีของปีงบประมาณก่อนในระบบ New GFMIS Thai และข้อเสนอแนะของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Microsoft teams หนังสือ กช. ที่ 0010.32/770
กำชับแนวทางการบันทึกบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายรถหรือการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้รถเคลื่อนย้ายและค่าดูแลรักษารถ 0010.33/162
แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเงินและบัญชีของปีงบประมาณก่อน ในระบบ New GFMIS Thai หนังสือ ตร. ที่ 0010.32/ว 1337
เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/1295
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0010.33/1295
ข้อมูลรหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หนังสือ กช. ที่ 0010.32/671
ขอให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ Open Chat “หน่วยเบิกจ่าย ตร.” กช. 0010.32/669
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 สงป. ที่ 0010.32/1051
ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 สงป. ที่ 0010.32/1046
ขอให้ชี้แจงข้อตรวจพบของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 ด่วนที่สุด กช. 0010.32/399
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลยานพาหนะ เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 กช.0010.33/260
กำชับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ New GFMIS Thai สงป. 0010.33/384
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) หนังสือ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.34/216
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0010.33/159
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/31
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กช.ที่ 0010.34/2439
การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ New GFMIS Thai กช. 0010.33/2316
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/6359
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai ตามหนังสือ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/2210
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หนังสือ กช. ที่ 0010.32/2128
ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม 0010.33/2089
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่0010.32/5842