หนังสือแจ้งหน่วย

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง 0010.34/2549
แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง 0010.34/3492
ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการขอตกลงกระทรวงการคลัง 0010.322/1787
ขอข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
การดำเนินการตามข้อเสนอแนะรายงานการเงินรวมภาครัฐ 0010.322/5017
รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรื่อง รหัสกิจกรรมย่อย 0010.322/30
ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางบัญชี (22พ.ย.2553)
กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสตง. (18พ.ย.2553)
การจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน (18พ.ย.2553)
การจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน (07.10.2010)
การปรับปรุงรายการทางบัญชี (21.09.2010)
หลักเกณฑ์ทางบัญชีในการปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS(17ก.ย.2553)
ด่วนที่สุด ! ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2552(update16ส.ค.53)
ขอทราบข้อมูลลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 0010.322/38
ข่าวจากฝ่ายบัญชี2กช. ด่วนที่สุด (update 9 ส.ค.53) 0010.331/ว 0046
ขอทราบข้อมูลของบัญชีเงินฝากคลัง บัญชีเงินรับฝากอื่น 0010.322/39
การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหน่วยงานผู้เบิก 0010.33/64
รหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 0010.322/137
ขอให้วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. 0010.322/246
ข่าวจากฝ่ายบัญชี2กช. ด่วนที่สุด ! พ.ศ. 2553 0010.331/ว 0046
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม 0010.322/817
แจ้งข้อมูลการตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้าง 0010.33/332
หนังสือ กช.ที่ 0010.322/354 ลง 15 มี.ค. 61 0010.322/354
แจ้งแนวทางดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 0010.322/1194
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชี 0010.012/864
การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้าง 0010.33/555
การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 0010.322/1365
เรื่อง เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลบัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร 0010.32/1170
ส่งข้อมูลให้หน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบแก้ไขงบทดลอง