คู่มือปฏิบัติงาน

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0010.34/360
การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร. 0010.33/ว15
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากการไม่แลกเปลี่ยน 0010.34/94
หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/ว11 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร. 0010.33/ว11
คู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ (4พ.ย.2553)
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปิดหน่วยเบิกจ่าย (12.10.2010)
การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ นำเงินส่งคลังเป็นเช็ค
วิธีการบันทึกรายการบัญชี การนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค
วิธีการบันทึกรายการบัญชีนำ เงินส่งคลังแทนกันเป็นเช็ค
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน
วิธีเรียกรายงานเบิกจ่ายในwebonline
แนวปฏิบัติในการล้างลูกหนี้เงินยืมฯ
การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ GFMIS Token Key
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินฯ
วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารฯ
หนังสือคู่มือการบันทึกรายการโอนขายบิลฯ
โอนขายบิลผ่าน webonline
แนวทางการตรวจสอบการบันทึกบัญชี
แจ้งหนังสือเวียน , ปิดงวดและปรับปรุงบัญชี , แก้ไขใบนำฝาก , แก้ไข รับ-ส่ง-เบิกจ่ายใน GFMIS
เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 กค 0409.3/ว264
เรื่อง การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online กค 0409.3/ว276
แนวทางการตรวจสอบข้อมูลบัญชี 0423.3/ว 37